Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten!
* verplicht veld

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012: ons memorandum

Lees ons volledige memorandum (pdf, 1Mb)

 

Samenvatting

Op 14 oktober trekken we naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Maar welk bolletje moeten we rood kleuren? Welke partijen kiezen resoluut voor een duurzamer Meetjesland? We reiken de politieke partijen een inspirerend memorandum en zien uit naar hun actiepunten.

De lokale natuur- en milieuverenigingen en Natuurpunt en Partners Meetjesland stelden één Meetjeslands verkiezingsmemorandum op. Omdat we het belangrijk vinden dat natuur en milieu voldoende aandacht krijgen gedurende de volgende legislatuur. De voorstellen in dit memorandum zijn een uitnodiging aan onze lokale en provinciale politici om te investeren in een meer duurzame toekomst voor het Meetjesland. We hopen dat de verschillende partijen ermee aan de slag gaan. Natuurpunt en Partners Meetjesland en de verschillende lokale Natuurpunt-afdelingen willen ook de hand reiken voor samenwerking met de verschillende gemeentes. We hopen van harte om de komende jaren samen werk te kunnen maken van een duurzamer Meetjesland. 
 

1. Ruimte voor natuur

Bellebargiebos - verbinding gevraagd (foto Wim Acke)De troeven van het Meetjesland
Kreken en dijken, bos en heide, velden en kanalen: de verscheidenheid aan natuur in het Meetjesland is een grote troef. Dat bewees ook een onderzoek van Toerisme Meetjesland - goed nieuws dus voor de verdere recreatieve en toeristische ontwikkeling van onze streek. Tijd voor onze gemeentes om mee(r) te investeren in natuurgebieden en bosuitbreiding in het Meetjesland, of om een oplossing te zoeken voor zonevreemde bossen.

Natuur dicht bij de mensen
Ook in de bebouwde omgeving is natuur belangrijk. Denk maar aan het opnieuw aantrekken van zwaluw en kerkuil, het stimuleren van gevelgroen, groendaken en ecologische tuintjes. De gemeente geeft het goede voorbeeld door te kiezen voor een pesticidenvrij beheer van gemeentelijke gronden en door een goed berm- en bomenbeheerplan. 

 

2. Zuiver water en levende rivieren

De kracht van water
Geen leven zonder water, dat geldt ook voor het Meetjesland. De herwaardering van waterlopen heeft een enorm positief effect op de directe leefomgeving. Ook de bewoners van het water zelf, de vissen, watervogels en planten varen er wel bij. Dit water moet natuurlijk proper zijn, en daar hebben we nog een hele weg te gaan.

Water vertragen
Dé basisverantwoordelijkheid van gemeentes in dit verhaal is een gescheiden rioleringsstelsel. Er is ook nood aan bijkomende ruimte voor water, om schade door overstromingen te voorkomen. De vertraagde afvoer van regenwater kan gerealiseerd worden door de aanleg van infiltratievoorzieningen en groendaken, zowel op overheidsgebouwen als bij particulieren. Natuurgebieden fungeren ‘natuurlijke sponzen’ die het water vertraagd afvoeren. Door gepaste inrichtingsmaatregelen kan deze bufferfunctie versterkt worden. 

 

3. Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke wanorde
Onze regio is, net als de rest van Vlaanderen, geen toonbeeld van ruimtelijke orde. Dit zorgt voor versnippering van natuur, een slechte waterkwaliteit, toenemend autoverkeer,… De gemeentebesturen moeten werk maken van een betere ruimtelijke ordening, met hun ruimtelijk structuurplan als basis.

Samen groeien naar de toekomst
De gemeente kan een publiek toegankelijke inventaris opstellen van de bouwmogelijkheden in de bebouwde kom, zodat potentiële bouwers een stek kunnen vinden. Ook leegstaande gebouwen kunnen een mooie bestemming krijgen als woningen, werkplek of diensten zoals crèches en buurtwinkels.
De gemeente kan een ecowijk uitbouwen met passiefwoningen, lokale energievoorziening, autodelen, gezamenlijk groen,… Tegen 2020 moeten woningen aan de vooropgestelde energieprestatienormen (E-peil van 30) voldoen. Ook renovaties moeten energiezuinig uitgevoerd worden. Het is aan de gemeentebesturen om dit te stimuleren bij (ver)bouwers en sociale bouwmaatschappijen, ondermeer omdat dit de energierekening van de bewoners doet dalen.

Verweving van functies
De gemeente zou een ruimtelijk plan kunnen opstellen om natuur in de gemeente te versterken. Zo is een verdere versterking van de Meetjeslandse bos- en natuurkernen noodzakelijk, bijvoorbeeld in en rond het gebied Drongengoed (Maldegem, Knesselare, Zomergem), de Kraenepoel/Markettebossen (Aalter), de Lembeekse en Oosteeklose Bossen, de Vallei van de Oude Kale (Nevele, Lovendegem, Evergem) en het krekengebied (Maldegem, Sint-Laureins, Assenede). Hierin is de verweving van natuur, landbouw en zachte recreatie perfect mogelijk. 

 

4. Energie en klimaat

Om de klimaatverandering binnen de perken te houden, wil Europa tegen 2020 20% hernieuwbare energie produceren, 20% energie besparen en 20% minder CO2 uitstoten. Maar dat zal niet volstaan, verdere stappen zijn noodzakelijk. Zo kunnen de gemeentes samenwerken met de sociale en milieu- en natuurorganisaties om een klimaatneutrale plattelandsregio te worden. Hoe?

Investeren is sparen
Isoleren is nodig (foto Wolf Fink)De gemeente investeert in milieuvriendelijke voertuigen voor haar diensten en stimuleert personeel in ecologisch rijgedrag. De inwoners worden geïnformeerd over energiebesparing en krijgen financiële steun voor ondermeer zonneboilers, energierenovaties en energie-audits. Ook samenaankopen van isolatiemateriaal, groene elektriciteit of milieuvriendelijke brandstoffen kunnen door de gemeente worden georganiseerd. Er zijn bovendien heel wat bestaande initiatieven die de gemeente gemakkelijk kan overnemen (zie o.a. www.energiesnoeiers.net en www.energiejacht.be). Ook bedrijven worden niet vergeten: zo kan de restwarmte van een gebouw elders worden gerecupereerd. Dubbele winst!

Wind met winst
De gemeentes werken samen om windenergie in het Meetjesland verdere kansen te geven. Door een goede locatiekeuze (www.NPMeetjesland.be/windmolens) wordt de negatieve impact voor mens, landschap en natuur beperkt. De inwoners krijgen de mogelijkheid om financieel in het windmolenproject te participeren.

Verlichte gemeente
De gemeentes plaatsen bij nieuwe projecten enkel nog lichthindervriendelijke verlichting (www.lichthinder.be) en vervangen oude, energieverslindende exemplaren. Inwoners, handelaars en bedrijfsleiders krijgen advies voor particuliere, reclame- of bedrijfsverlichting. 

 

5. Duurzame landbouw en voeding

Groene landbouw
Het Meetjesland noemt zich een voedingsregio. Landbouw blijft hier een zeer belangrijke ruimtegebruiker. Omschakelen naar meer duurzame landbouwpraktijken draagt bij tot het behoud van biodiversiteit in het landbouwlandschap en verzekert een kwaliteitsvolle en veilige voedselvoorziening op lange termijn. Europa wenst dat 7% van het landbouwgebied gereserveerd wordt voor groene infrastructuren zoals poelen en haagkanten, bufferstroken en ecologisch beheerde perceelsranden. Gemeentes kunnen, samen met het regionaal landschap, landbouwers hierbij ondersteunen.

Een lokaal verhaal
Lokaal voedsel via het Voedselteam (foto Voedselteams vzw)De Meetjeslandse biobedrijven verdienen meer aanmoediging, gezien hun hoge aandacht voor een ecologische productiewijze. De gemeentebesturen kunnen bij recepties, etentjes, in rusthuizen e.d. opteren voor biovoeding uit het Meetjesland. Ook andere, lokaal geproduceerde voeding en streekproducten kunnen gestimuleerd worden, bijvoorbeeld via www.voedselteams.be, thuisverkoop en boerenmarkten. De bevolking kan haar groene vingers gebruiken door ruimte voor volkstuintjes te voorzien, waarin ecologische productiewijzen gestimuleerd worden.
De gemeentes stimuleren vlees- en vismatiging en promoten een vegetarische leefwijze, onder meer door deel te nemen deel aan de campagne www.donderdagveggiedag.be. 

 

6. Mobiliteit

Vandaag staat de auto nog steeds te centraal in het beleid. Een duurzaam mobiliteitsbeleid voor een leefbaar Meetjesland is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer). Pas daarna komt privé-vervoer. Gemeentes die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en beter bereikbaar.

Trein, tram, bus
Een snelle openbaarvervoersverbinding tussen Eeklo en Maldegem en meer en snellere treinen naar Gent zijn prioritair. In scholen worden de fiets en het openbaar vervoer gepromoot. Zwaar verkeer moet uit de dorpskernen worden geweerd, autodelen en carpoolen worden ondersteund.
Bij de herinrichting van de N44 (Aalter-Maldegem) en de N49 (Zelzate-Knokke) worden ontsnipperingsmaatregelen genomen door aanleg van wildtunnels, ecoducten en fietsbruggen. 

 

7. Materialenbeheer en afval

We produceren met z’n allen nog steeds te veel afval. De hoeveelheid restafval in het Meetjesland nam wel af van gemiddeld ongeveer 200 kg/inw in 2000 naar 159 kg/inw in 2010, maar daarmee wordt nog altijd niet de doelstelling van 150 kg/inw gerealiseerd. Terwijl de hoeveelheid restafval daalde, steeg de totale hoeveelheid afval echter tot meer dan 670 kg/inw.

Hergebruiken en afval vermijden
Zwerfvuil blijft een probleem (foto Gaea Rysselaere)De gemeente koopt voor haar diensten milieu- en natuurvriendelijk materiaal. Afvalarm winkelen wordt gestimuleerd en de gemeente zorgt voor drinkwaterfonteinen in openbare gebouwen en scholen. Herbruikbare bekers worden ter beschikking gesteld voor festiviteiten, openbare toiletten voorzien op cruciale plaatsen. De werking van de Kringwinkel wordt ondersteund.
De gemeente heft een belasting op de streekbladen die ongevraagd worden gebust. De opbrengst wordt geïnvesteerd in bvb. ondergrondse glasopslag, verbetering van de werking van het containerpark,…
Afvalarm tuinieren en thuiscomposteren worden gepromoot. In drukkere woongebieden wordt buurtcompostering voorzien. 

 

Lokale contactgegevens

Contacteer de plaatselijke Natuurpunt-afdeling:

Natuurpunt Aalter
Koen Martens; 09 375 01 88, natuurpuntaalter[at]skynet.be

Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem
Christine De Bie, 09 377 68 73, christinedebie[at]skynet.be

Natuurpunt Lovendegem
Eric De Clerck, 09 372 89 28, natuurpunt.lovendegem[at]skynet.be

Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Steven Degraer, 09 236 32 09, steven.degraer[at]mumm.ac.be

Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Bart Vandevoorde, 0472 47 26 63, Bart.Vandevoorde[at]inbo.be

Natuurpunt De Ratel-Nevele
Dries Gryffroy, 09 371 84 33, natuurpuntderatel[at]telenet.be

Natuurpunt Waarschoot
Paul Vandenbossche, 09 330 60 32, natuurpunt.waarschoot[at]scarlet.be

Natuurpunt Zomergem
Nikolaj Vanvyve, 0435 59 35 48, info[at]natuurpuntzomergem.be

 

Regionale koepel

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw
Stationsgebouw, Koningin Astridplein 1, 9900 Eeklo, 09 377 93 00, info[at]NPMeetjesland.be