NLM vzw ijvert voor het behoud van het Scheutbos te Kaprijke

 Artikel Toon De Kesel,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 7 nr. 1 (2000), blz. 2-3
Begin februari van dit jaar diende NLM vzw een bezwaarschrift in met betrekking tot een nieuwe verkavelingsaanvraag voor een gedeelte van ongeveer 1,5 ha in het Scheutbos te Kaprijke. Deze verkavelingsaanvraag zou wel eens de aanzet kunnen zijn tot de verdere verloedering van de rest van het ongeveer 100 ha grote Scheutbos. Hierna volgen de voornaamste argumenten van Natuur en Landschap Meetjesland vzw tot het behoud van bosgebied en tegen de omvorming van dit gebied in woongebied.Dit gebied dat uniek is om zijn afwisseling van bos en open ruimte is deel van en sluit aan bij het gebied dat de Lembeekse bossen en het Leen verbindt. Als dusdanig dient het beschermd te worden voor de toekomst. In de startnota van het Structuurplan Vlaanderen lezen we dat de bossen in Oost-Vlaanderen, nog geen 5% van de oppervlakte beslaan. Dit is zeer weinig. Het bosareaal is sterk versnipperd. Om hierin verbetering te brengen zal het nodig zijn de versnippering te beperken. In het toekomstig uitvoeringsplan voor de gemeente Kaprijke moet de mogelijkheid open blijven een keuze te maken voor een gebied dat rijk is aan variatie en waarin het bosareaal vergroot wordt. In afwisseling met open ruimte en een aangepaste landbouwvoering wordt zo een gebied bewaard voor de toekomst. Door de verkaveling komt deze optie in het gedrang.

Het Streekplatform Meetjesland nam het Scheutbos in 1999 op in de aanvraag tot Gewestplanwijziging. In de aanvraag werd als bestemming voor het Scheutbos ‘natuurgebied’ vermeld. Het gemeentebestuur keurde deze optie goed, waaruit we mogen afleiden dat het gemeentebestuur dit gebied wenst te behouden zoals het nu is en het zelfs wil versterken als natuurgebied. De optie van het Gewestplan, woonparkgebied, is dus achterhaald. Dit wordt door recente ontwikkelingen en beslissingen ondersteund. Op 27 mei 1999 ging de gemeenteraad akkoord met het aanwijzen van een ontwerper voor de opmaak van het ontwerp BPA nr. 5 Scheutbos. De groep Planning werd aangewezen op een BPA te maken voor het zuidwestelijke deel van de gemeente, begrepen tussen Antwerpse Heirweg, G.M. d’Alcataralaan, Hoge Zandweg en de grens met Eeklo. Het gebied dus waarin de huidige aanvraag zich situeert. Reeds op 14.11.85 werd een dergelijke beslissing genomen, nadien op 09.03.87 uitgebreid tot het ganse woonparkgebied van het gewestplan. Door het nieuwe besluit werd het vorige opgeheven, maar de vorige besluiten wijzen ook in de richting van een wijziging van dit deel van het gewestplan. Een officiële goedkeuringsprocedure van een BPA start met het aannemen van het ontwerp BPA door de gemeenteraad. Dit ontwerp heeft geen bindende of verordenende kracht. Toch laat het decreet toe dat een bouwvergunning, of verkavelingsvergunning wordt geweigerd om reden dat ze in strijd is met een in voorbereiding zijnde BPA. (Vr. en antw. V1.R., 89-90, 10, 481)

In antwoord op een vraag van mevrouw Heeren tot Minister Vera Dua over de regels voor compensatie van ontbossing, antwoordde de minister dat deze maatregel een ontradingsmaatregel is. ‘De bedoeling moet zijn om zoveel mogelijk de ontbossing te vermijden.’ De minister ontraadt dus ontbossing. Bij de verkavelingsvergunning die voorligt zal ontbost worden. Dit moet men ontraden. Door in bossen en open ruimte verkavelingsvergunningen te geven ontraadt men niet, ook al wordt een compensatie voorzien. Men zet deze ruimte en bossen om in woongebieden die geen of weinig kenmerken behouden van de oorspronkelijke gebieden.Hopelijk wordt met dit, en vele andere bezwaren, rekening gehouden, en moeten we niet nogmaals inleveren op het vlak van natuur. Het blijven streven naar behoud en bescherming van onze leefomgeving is een van de prioritaire doelstellingen van Natuur en Landschap Meetjesland vzw.