Bezwaarperiode tegen Ring Eeklo afgelopen: honderden bezwaarschriften ingediend

 

Persbericht Natuurpunt en Partners Meetjesland en comité Eeklotegendering, 18 oktober 2010

Download de pdf-versie

 

Geplande Ring in strijd met Vlaamse beleidskaders (foto Gaea Rysselaere)Eeklo / Waarschoot / Zomergem – De bezwaarperiode over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan zuidelijke omleiding R43 in Eeklo, beter gekend als de Ring, is vorige week donderdag afgelopen. Het comité Eeklotegendering en Natuurpunt en Partners Meetjesland zijn tevreden dat meer dan 400 bezwaarschriften werden ingediend. Dit gebeurde door bewoners van het gebied tussen het Leiken en Het Leen en andere verontwaardigde inwoners van Eeklo, door bezoekers van Het Leen en jongeren uit de streek. Ook organisaties zoals Natuurpunt en Partners Meetjesland, de Vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Vereniging Bos in Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt Vlaanderen dienden bezwaar in.

 

Alternatieven niet onderzochtEr zijn talloze redenen waarom de Ring er niet hoeft de komen, die ook werden aangehaald in heel wat bezwaarschriften. Zo werden mogelijke alternatieven om het centrum van Eeklo veiliger te maken onvoldoende onderzocht. Er moet immers op een objectieve en onafhankelijke manier worden nagegaan of er geen betere, milieuvriendelijkere alternatieven zijn voor de Ring. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft trouwens aan dat voor secundaire wegen enkel in uitzonderlijke gevallen nieuwe tracés kunnen worden aangelegd omwille van de verkeersleefbaarheid.

Eén van de meest voor de hand liggende alternatieven is het afleiden van (zwaar) verkeer naar de zogenaamde ‘Meetjeslandse ruit’ (N49-N44-E40-R4). Dit is een heel eenvoudige en goedkope oplossing om vrachtwagens voor het Eeklose industrieterrein weg te houden uit het centrum. Ook een grondige herinrichting van de doortocht in Eeklo als eerste maatregel is nooit aan bod gekomen in het voorliggende Milieueffectenrapport.

 

Verkeersonveiligheid blijft, ook mét een RingEen Ring pakt de verkeersonveiligheid in het centrum niet aan. Uit het herkomst-bestemmingsonderzoek blijkt dat ongeveer 30% van het verkeer in het centrum van Eeklo doorgaand verkeer is, dus wagens die niet in Eeklo zelf moeten zijn. Het doorgaand verkeer bestaat voor 26% uit personenwagens, voor 34% uit lichte vrachtwagens en voor 45% uit zware vrachtwagens. Ook na de Ring zal het centrum nog steeds ongeveer 70% van het huidige verkeer moeten slikken. Neem daarbij de nieuwe woonwijken die intussen zijn ontstaan en dus extra verkeer genereren in Eeklo en iedereen kan zien dat de herinrichting van de doortocht noodzakelijker en dringender is dan de aanleg van een zuidelijke ringweg.

 

Kritiek van de provinciale auditorDe auditor van de Provinciale Auditcommissie vindt dat de doortrekking er enkel kan komen als het doorgaand verkeer door het centrum onmogelijk wordt gemaakt. Die vaststelling wordt ook teruggevonden in het voorliggende uitvoeringsplan, waarin men overigens geen enkele garantie vindt dat de herinrichting van de N9 ook daadwerkelijk zal plaatsvinden na het aanleggen van de Ring. Die wordt enkel als mogelijkheid gezien, met enkele vrijblijvende inrichtingsconcepten.

 

In tegenstrijd met het Vlaamse beleidskaderDe aanleg van de Ring vindt geen steun in het Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. De uitvoering van een grootschalig infrastructuurproject dient immers niet alleen te zijn gebaseerd op een grondig voorafgaand milieueffectenonderzoek. De Structuurplannen Vlaanderen en Oost-Vlaanderen bevatten immers de krijtlijnen van de toekomstige ruimtelijke politiek. Het stadsbestuur plaatst zich met de gehanteerde aanpak zonder meer buiten de door de decreetgever beoogde planlogica.

 

Ontwikkelingsperspectieven voor landbouw, natuur en bos uitgeslotenVerbinding tussen stad en groen doorsnijden of verder ontwikkelen? (foto Gaea Rysselaere)Het Structuurplan Vlaanderen stelt dat nieuwe trajecten die opgenomen zijn in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (wat overigens niet het geval is) ruimtelijk moeten worden ingepast. Daarbij moet rekening gehouden worden met de ontwikkelingsperspectieven voor landbouw, natuur en bos. De aanleg mag ook geen bijkomende dynamiek veroorzaken die in het gebied niet gewenst is. Het milieueffectenrapport toont duidelijk aan dat aan deze voorwaarden niet voldaan is. Zo zal in het gebied tussen het Leiken en Het Leen sprake zijn van ernstige effecten op vlak van geluid, aantasting van historische graslandschappen, verdroging en verstoring van de open ruimte. Maatregelen om de effecten te minimaliseren zullen volgens het rapport niet worden uitgevoerd of de beslissing erover zal verschoven worden naar de projectfase.

 

Het landschap wordt verder versnipperdEen groot deel van het gebied waarin de Ring moet komen, is volgens het Gewestplan landschappelijk waardevol gebied. Murkelstraat, Leikensweg, Kraaiweg en Pokmoere worden dagelijks gebruikt door honderden recreanten, scholieren en bezoekers van Het Leen. Het is één van de meest intacte open ruimtes in Eeklo en sluit naadloos aan bij Het Leen. De stad voorziet in haar Gemeentelijk Structuurplan trouwens wel een zogenaamde ‘groene lob’ en ‘open ruimte corridor’ als verbinding tussen de open ruimte langs Het Leen en de stad. De vraag is hoe Eeklo dit zal realiseren na de komst van de Ring. Het beoogde tracé doorsnijdt namelijk de verbinding tussen de stad en het groengebied en zal leiden tot een (verdere) versnippering, waardoor nieuwe restgebieden ontstaan. Ook de toename van fijn stof in de directe buurt van een scholencampus, vooral verspreid door het zwaar verkeer, vormt een reële bedreiging.

 

Aantasting van het HabitatrichtlijngebiedHet Leen is Europees beschermd omdat het binnen de speciale beschermingszone ‘Bossen en heiden zandig Vlaanderen oostelijk deel’ ligt. Die bescherming hangt ook samen met een aantal Europees beschermde planten en dieren volgens het Decreet Natuurbehoud. De twee belangrijkste bedreigingen zijn de impact van bemaling en toenemende geluidshinder.

Tijdens de aanleg van de Ring (en wellicht ook erna) moet het gebied bemaald worden: het water langs het tracé moet weggepompt worden om de aanleg te kunnen realiseren. Dat zal ontegensprekelijk leiden tot onherstelbare schade aan Het Leen. Daar zijn immers veenlagen aanwezig op een diepte van 0,5 m tot 5 m. Sinds meerdere jaren wordt een verdroging in en rond Het Leen vastgesteld als gevolg van bemaling op de Burggravenstroom. Elke druppel water die aan het Habitatrichtlijngebied onttrokken wordt, zorgt voor schade aan de ecologisch en historisch uiterst waardevolle elzenbroekbossen en de Atlantische zuurminnende beukenbossen in Het Leen.

Men concludeert in de passende beoordeling (verplicht uit te voeren voor projecten met mogelijke impact op Habitatrichtlijngebieden) dat door “een gebrek aan uitvoeringsgegevens” de impact van de bemaling moet ingeschat worden. Men weet klaarblijkelijk niet hoe diep bemaald moet worden voor de aanleg van de nieuwe weg en de ondertunneling van de fietsverbinding. Evenmin is bekend hoe groot de invloedszone van de bemaling zal zijn op de waterhuishouding in de omgeving. Een verdere monitoring wordt voorgesteld, maar het is geenszins duidelijk hoe monitoring de effecten zal kunnen verhinderen.

De impact van de extra geluidshinder van de Ring op verstoringsgevoelige diersoorten is erg onzeker. In de passende beoordeling spreekt men van een “significant negatief effect”. De doeltreffendheid van de mogelijke milderende maatregelen, het voorzien van een gronddam of geluidsscherm vanaf de N9, moet volgens de passende beoordeling nog verder onderzocht worden. In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Ring zijn echter géén specifieke geluidsmilderende maatregelen opgenomen ten aanzien van Het Leen!

 

Oproep voor een veilige en aangename stadNatuurpunt en Partners Meetjesland en het Comité Eeklotegendering roepen de bewindslieden van Eeklo en de provincie Oost-Vlaanderen op om de doortrekking van de R43 te schrappen uit de politieke agenda’s. Met de vele mogelijke alternatieven moet prioritair werk gemaakt worden van de herinrichting van de doortocht N9 door het centrum van Eeklo. Het gebied dat momenteel wordt geviseerd voor de Ring, kan bovendien ontwikkeld worden tot een rustig wandel- en fietsgebied vlakbij het centrum, zoals ook wordt vooropgesteld in het Gemeentelijk Structuurplan.

Alleen dan kan Eeklo een veilige, aangename en gezellige stad worden die haar naam ‘hoofdstad van het Meetjesland’ waardig is.
Het comité Eeklotegendering bestaat uit buurtbewoners, landbouwers, natuurverenigingen (Natuurpunt en Partners Meetjesland, Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, Natuurpunt Waarschoot en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu) en sympathisanten.
Meer informatie: info[at]eeklotegendering.be, www.eeklotegendering.be