Drukkerij Verstraete in Ursel: niet op de juiste plaats

Artikel NLM, Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 13 nr. 2 (2006), blz. 5

Van 6 maart tot 4 mei liep er een openbaar onderzoek over het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) betreffende het historisch gegroeid bedrijf Drukkerij Verstraete. Deze RUP wil het bedrijf op haar vestiging in Ursel regulariseren. Met deze regularisering wil men de bestaande toestand bestendigen. Dit bevordert de uitdoving van de activiteiten van het bedrijf in Ursel niet. Bij regularisering zijn er bovendien geen compensaties voorzien. NLM voert om verschillende redenen reeds jarenlang proces tegen de aanwezigheid van het bedrijf op deze plaats.

Overlast voor de omliggende landbouw- en natuurgebieden

Het bedrijf is gelegen binnen het Drongengoed, het grootste aaneengesloten boscomplex van Oost-Vlaanderen en grotendeels natuurgebied. Het Drongengoed wordt bestempeld als ‘biologisch zeer waardevol’ (zie Biologische Waarderingskaart). Het behoort tot de ‘Bossengordel’ van Vlaanderen, die loopt door West-Vlaanderen (Oedelem) tot ver in Oost-Vlaanderen (Stekene). Het Drongengoed is een gebied waarin passieve recreatie wordt ontwikkeld. Dit gebied moet wat ons betreft behouden en versterkt worden. Het bedrijf ligt vlak naast het Habitatrichtlijngebied van het Drongengoed. Volgens het gewestplan van de Vlaamse Overheid ligt het bedrijf juridisch in het midden van 3 groene gebieden (Kleitgoed, Ganzekleit en Koningsbos), onderdelen van het natuurgebied-bossencomplex Drongengoed. Binnen een straal van 100 meter zijn 5 poelen aanwezig. Deze poelen zijn het biotoop van verschillende planten- en diersoorten, waaronder de Europees beschermde, zeer zeldzame Kamsalamander.

Het bedrijf zorgt voor heel wat overlast in het open ruimtegebied waarin het zich bevindt. Van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de omgeving kan dus geen sprake zijn. Sinds de oprichting van het bedrijf zijn er talloze problemen voor het omliggende gebied, zoals verkeer (o.a. leveringen, personeel), watervervuiling (zowel grondwater als oppervlaktewater), geluids- en lichthinder,… Al deze factoren zijn merkbaar tot ver in het natuurgebied Drongengoed.

Drukkerij Verstraete is het enige bedrijf in de omgeving, het ligt er bijgevolg volledig geïsoleerd. Het werd uitgebouwd op landbouwgrond. Het bedrijf zorgt dus voor een breuk in het aaneengesloten landbouw-, bos- en natuurgebied.

Overtredingen

De gebouwen van Drukkerij Verstraete voldoen niet aan de opgelegde voorschiften (waaronder milieu- en bouwvergunningen). De talloze overtredingen van het bedrijf blijken uit de reeds jarenlange procesvoering die onze vereniging en de buurtbewoner tegen het bedrijf voeren. Zo werd er aan het bedrijf een bos illegaal gekapt, werden grachten gedempt, werd het groenscherm niet volledig aangelegd, werden voor verschillende gebouwen geen vergunningen aangevraagd, werd niet voldaan aan verschillende milieuvoorwaarden,… Hiervoor liep de drukkerij reeds verschillende veroordelingen op. Het bedrijf is dus geen schoolvoorbeeld van een goede bedrijfsvoering en sterkt ons naar de toekomst toe in de overtuiging dat het bedrijf niet in dit gebied thuishoort.

Vestiging in Maldegem

Het bedrijf is sinds enkele jaren ook gevestigd op het industrieterrein van Maldegem op een bedrijfsruimte van 12.000 m². Bovendien mikt het bedrijf op een jaarlijkse groei van ongeveer 5%. Dat betekent dat de ruimte in Maldegem goed is voor 20 jaar. Het bedrijf groeide uit van een kleine onderneming naar een fabriekscomplex met Europees allure. Omwille van de schaalgrootte en de aard van de activiteit hoort het bedrijf niet thuis in een ambachtelijke zone, maar wel op een economisch knooppunt zoals een regionaal bedrijventerrein. Het is weinig waarschijnlijk dat de drukkerij zich zal blijven ontwikkelen op 2 bedrijfszetels (Maldegem én Ursel). Een uitdovend karakter is, zeker gezien bovengenoemde problemen, aangewezen. Ook in het Streekplatform Meetjesland werd in het verleden een debat gehouden over Drukkerij Verstraete. Algemeen had men, met alle begrip voor de economische situatie van het bedrijf, grote moeite met een planologische regeling die niet uitdovend zou zijn op deze site.

Conclusie

NLM vindt dan ook dat het voorgestelde RUP betreffende het historisch gegroeid bedrijf Drukkerij Verstraete niet kan worden goedgekeurd. NLM pleit voor een uitdoving van het bedrijf op haar terrein in Ursel en een volledige herlokalisatie naar het industrieterrein in het nabijgelegen Maldegem.

Aan de hand van bovengenoemde bezwaren diende NLM bezwaar in tegen het geplande RUP. Bovendien werd Europa op de hoogte gebracht van dit RUP wegens de nabijheid van het Habitatgebied. NLM gaat ervan uit dat zowel de Vlaamse als Europese overheden hun verantwoordelijkheid opnemen en het dossier grondig herzien.