Eeklotegendering in verweer bij Raad van State en Europa

Eeklo, 1 juni 2011 – Onlangs keurde minister Muyters het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goed voor de doortrekking van het zuidelijk deel van de Eeklose Ring. Het comité Eeklotegendering tekent tegen dit besluit beroep aan bij de Raad van State. Het comité zal ook aan de Europese autoriteiten vragen dit besluit te onderzoeken en af te wijzen.

Juridische argumenten

Het comité Eeklotegendering baseert zich voor zijn beroep bij de Raad van State op de juridische argumenten die werden ingebracht tijdens het openbaar onderzoek. In dat onderzoek werden de milderende maatregelen volgens het comité onvoldoende weerlegd of weerhouden. De elementen die zullen worden aangedragen hebben betrekking op volgende aspecten.

a) Het ontbreken van een afdoende alternatievenonderzoek, met name de nuloptie
Bij een nuloptie worden ingrepen in de bestaande vervoersstromen door het centrum van Eeklo voorzien. Bij deze optie speelt ook het openbaar vervoer een grotere rol. Door het ontbreken van een degelijk alternatievenonderzoek, werd het trage werkverkeer niet onderzocht. Ook de mogelijke rol van de zogenaamde ‘Meetjeslandse ruit’ (N49 Expresweg – N44 – E40 – R4) in het hele verhaal zonder doortrekking van de Ring, werd niet onderzocht.

b.) Het miskennen van de beleidsopties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS)
De doortrekking van de R43 vindt geen steun binnen de beleidsopties van het RSV en het PRS Oost-Vlaanderen. Een voorafgaande wijziging van het PRS was noodzakelijk vooraleer over te gaan tot de goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

c) De strijdigheid met de Habitatrichtlijn en met het Decreet Natuurbehoud
De voorgestelde passende beoordeling én de verscherpte natuurtoets bieden geen enkele zekerheid dat schade aan de natuurlijke kenmerken in bovengenoemde beschermingszones uitgesloten is, hetgeen nochtans vereist is volgens het Decreet Natuurbehoud.

d) De rechtsonzekerheid over de essentiële doortochtherinrichting
Ook de herinrichting van de doortocht van de N9 is nooit aan bod gekomen in het voorliggende plan Milieueffectenrapport. Dit is uitermate verwonderlijk, nu die herinrichting volgens de geldende ruimtelijke structuurplannen de primaire beleidsoptie is en de momenteel weerhouden oplossing als een uitzondering geldt.

Europese bescherming

De Europese procedure die het comité zal voeren, focust op de aanleg van de zuidelijke Ringweg in de nabijheid van Habitatrichtlijngebied Het Leen. Volgens de Europese rechtsspraak moeten de Europese lidstaten deze gebieden beschermen. Dat betekent niet alleen dat ingrepen niet toegestaan zijn die de ecologische kenmerken van die gebieden ernstig kunnen aantasten. Ons land moet ook alle nodige maatregelen nemen ter voorkoming van dergelijke ingrepen.

Dat de ecologische kenmerken van het gebied zullen worden aangetast, blijkt duidelijk uit de besprekingen van de verschillende milieuproblemen door de administratie. Enkele voorbeelden zijn verdroging, geluidsoverlast, versnippering en barrièrewerking.

Strijdvaardig

Het comité Eeklotegendering blijft zich verzetten tegen de komst van de Ring. Het comité pleit voor een leefbaar, aangenaam en veilig centrum voor Eeklo. Dat kan ondermeer door de Eeklose doortocht opnieuw in te richten met aandacht voor trage weggebruikers, het omleiden van vrachtverkeer langs de Expresweg en het inzetten van meer openbaar vervoer in het centrum.

Het comité Eeklotegendering bestaat uit buurtbewoners, landbouwers, natuurverenigingen (Natuurpunt en Partners Meetjesland, Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, Natuurpunt Waarschoot en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu) en sympathisanten.

Lees meer over de geplande Ring van Eeklo