Het Scheutbos bedreigd: geslaagde persconferentie op zaterdag 20 september 2000

Artikel Gaea Rysselaere,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 7 nr. 3 (2000), p. 6-7

Scheutbos (foto Gaea Rysselaere)Buurtbewoners en natuurliefhebbers zijn alvast niet tevreden met de verkavelingen van het Scheutbos. Die werden begin juni aangevraagd door Immo Belinvest NV en Huysman Promoties NV uit Destelbergen/Heusden. De geplande woningen zouden er komen tussen de Hoge Zandweg, de Antwerpse Heirweg en de Gravin d’Alcantaralaan (Lembeke), een gebied van 267 ha tussen Waarschoot en Eeklo.

Het buurtcomité (met 42 actieve leden) slaagde erin meer dan 1.500 bezwaarschriften in te dienen en kreeg op de persconferentie steun van een aantal verenigingen. Na Stefaan Vallaeys, de woordvoerder van het buurtcomité, waren deze verenigingen aan het woord. Voor de Boerenbond kwam Laurent Syl de bezwaren aanbrengen: de verkaveling is niet verenigbaar met de principes van de voorliggende structuurplannen. Bovendien formuleert Aminal afdeling Land in de nieuwe voorstellen het grootste deel van de verkaveling als agrarisch gebied en is de woningdichtheid ervan in tegenspraak met het Structuurplan Vlaanderen. De Boerenbond ziet garanties teniet gaan: landbouwbedrijven krijgen problemen met nodige vergunningen, de potentiële waarde, de rust en creatieve waarde van deze gebieden gaat verloren en doordat een gedeelte oppervlaktewaterwingebied is, zouden verkavelingen een potentiële vervuilingsbron zijn.

De Wielewaal (Marc Boone) vult aan met de beleidsverklaring van de Vlaamse regering in verband met bosuitbreiding, waarin staat dat het regionaal bos ten noorden van Gent het best in aansluiting met het Leen komt. De Wielewaal vestigt de aandacht meer op de ecologische waarde van het gebied en de wegbermen. Tenslotte zal de verkeersdrukte in de nabijgelegen straten toenemen; hiervoor is de infrastructuur niet aangepast en dat verkeer betekent tevens een gevaar voor talrijke zwakke weggebruikers in de streek.

Agalev Kaprijke (Nadine Van de Bossche) sluit bij het voorgaande aan en haalt aan dat het, omwille van puur geldgewin, niet nodig is nieuwe huizen te bouwen. Ook de historische en ecologische waarde van het landschap is voor deze partij niet onbelangrijk.

Voor NLM tenslotte kwam voorzitter Toon De Kesel aan het woord. Toon benadrukte dat NLM al jarenlang voor de publieke heisa met het dossier Scheutbos was begaan. Zo heeft NLM in de voorbije jaren mee aan de basis heeft gelegen van een voorstel tot gewestplanherziening vanwege het Streekplatform Meetjesland om het gebied definitief veilig te stellen. Vanzelfsprekend ondersteunt NLM dan ook het buurtcomité en het op deze persconferentie aanwezige platform. NLM zal vanzelfsprekend als vertegenwoordiger van de Meetjeslandse natuur- en milieubeweging op alle manieren waarop zij dit kan en in alle fora waar zij zitting heeft, verder met kracht opkomen voor het behoud van het Scheutbos als waardevol open ruimte gebied. Woordvoerder Stefaan Vallaeys stelde nog dat Kaprijke negatief advies zou uitbrengen en hij hoopt van Eeklo en Waarschoot hetzelfde.

De stadsbesturen en politici van de bovengenoemde gemeentes werden over de gebeurtenissen op de hoogte gehouden. We zijn nu bezig met een affichecampagne en petitielijsten die zullen worden afgegeven aan het college van Burgemeester en schepenen in januari 2001. Er volgt nog een familiewandeling op 3 september om 14.30u, vertrekkend op de parking van camping Malpertuus.

Op vrijdag 22 september wordt ook nog een vergadering gepland om 20u in het zaaltje van restaurant-tearoom Malpertuus.