Hoe zal Europa reageren?

 

Ringweg aan Het Leen: hoe zal Europa reageren? 

 

Persbericht Natuur en Landschap Meetjesland, 21 mei 2008

Het al dan niet doorgaan van de aanleg van de geplande ringweg aan Het Leen in Eeklo is een beslissing die op provinciaal niveau moet worden genomen, maar ook Europa zal een beoordeling moeten maken. De geplande tracés liggen immers in en aan Habitatrichtlijngebied, een gebied dat een grote natuurwaarde heeft en daarom internationaal beschermd is.

Natuur en Landschap Meetjesland vzw heeft andermaal de Europese Commissie aangeschreven, ditmaal met de mogelijke tracés uit de studie over de geplande ringweg. In het dossier zit ook een lijst van beschermde dier- en plantsoorten die voorkomen in en rond Het Leen. Het is minder bekend dat soorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en heel wat vleermuissoorten hun thuis hebben in Het Leen. Een populatie van de rietorchis, een orchidee met fraaie paarse bloemen, bevindt zich langs de mogelijke tracés van de autoweg. Ook vogels die in de Europese Vogelrichtlijn zijn opgenomen, wonen of passeren in Het Leen, denk maar aan de kwak, pijlstaart, blauwe kiekendief, kemphaan en de boomleeuwerik. Veel van die soorten hebben het open, agrarisch gebied rond Het Leen nodig of zijn erg storingsgevoelig.

Daarnaast werd aan Europa ook de petitie bezorgd die door zowat 1.000 Eeklonaars werd onderschreven. Deze petitielijsten zijn één van de acties van het comité Eeklotegendering dat bestaat uit buurtbewoners, landbouwers, natuurverenigingen en sympathisanten. Ook de alternatieven voor een ringweg, die trouwens eind april door het comité aan het stadsbestuur werden voorgesteld, werden meegestuurd. Deze alternatieven gaan verder op bestaande ideeën die reeds jarenlang in de Eeklose kast blijven liggen. Zo wordt het afleiden van het verkeer via de ruit als belangrijke maatregel vooropgesteld: bestaande wegen zoals de N49 Expresweg en de N44 richting Aalter moeten maximaal benut worden, met inbegrip van ?den Teut? aan het industrieterrein in Eeklo. Zwaar verkeer moet vanuit Gent of Brugge afgeleid worden langs deze ruit, zodat Eeklo en de omliggende gemeenten worden ontlast. Andere maatregelen voor het verbeteren van de mobiliteit in Eeklo zijn het frequenter maken van openbaar vervoer (meer treindiensten, de lijn naar Brugge heropenen, een tramlijn Waarschoot-Maldegem) en de veiligheid voor zwakke weggebruikers verhogen (afgescheiden fietspaden, begeleide overwegen?).

Wie er trouwens het herkomst/bestemmingsonderzoek van het verkeer in Eeklo op naleest, komt tot de slotsom dat in de spits per uur gemiddeld 328 auto’s via een ring kunnen worden afgeleid. Ter vergelijking: in de Zandvleuge passeren in de ochtendspits momenteel 396 wagens per uur… Hoe kan men dan verantwoorden dat een extra weg noodzakelijk is?

Het is bovendien erg cynisch dat het gebied tussen het Leiken en Het Leen is opgenomen als bosuitbreidingsgebied en in het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Eeklo staat aangegeven als belangrijke schakel (groene vingers) tussen natuur en de verschillende stadsfuncties.

Eeklo zou een voorbeeldstad voor Vlaanderen kunnen zijn – dat heeft ze al bewezen op vlak van duurzame energie – door maatregelen te nemen in het centrum zelf, niet door nieuwe problemen te creëren en de bestaande problematiek naar later door te schuiven.

Intussen wordt afgewacht of de richtlijnen op het Milieueffectenrapport worden opgevolgd en hoe Europa reageert op de schending van de Habitatrichtlijn.