Wat is een megastal?

In een megastal leven heel veel dieren die nooit buiten komen, waarvan de staarten afgeknipt en de hoektanden ingeknipt worden. Vanaf 7.500 varkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien of 2.500 vleeskalveren spreken we van een megastal, volgens bronnen in Nederland (er wordt verwezen naar Alterra).

Het gaat hier dus niet meer over een familiebedrijf maar wel een industrieel bedrijf dat dikwijls door externe geldschieters wordt gefinancierd en waarbij de boer een werknemer wordt. Eén megastal in Nederland bijvoorbeeld betekent het verdwijnen van minstens drie familiebedrijven.

De gevolgen zijn zeer ingrijpend

Zowel bij ons als in het verre buitenland hebben megastallen een grote impact. Het mestoverschot loopt op, het dierenwelzijn vermindert, de kans op de verspreiding van ziektes vergroot, het landschap verandert drastisch, de uitstoot van fijn stof neemt toe en de buurt wordt verstoord door het denderende transport van voer en dieren.

Het grootste deel van het voer voor deze dieren komt uit Zuid-Amerika in de vorm van soja, wat daar tot een gigantische ontbossing leidt. Bovendien wordt de grond uitgeput en ontstaat bij ons een groot mestoverschot.

Zowel het transport van dit voer als het gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgen voor milieuproblemen. Het dierenwelzijn wordt aangetast door gebrek aan ruimte: de dieren kunnen niet scharrelen, wroeten of grazen. En de intensieve veehouderij zorgt voor gezondheidsproblemen door resistentie aan bacteriën en op de mens overdraagbare dierziekten.

Het alternatief?

Het alternatief is investeren in familiebedrijven waar boeren de duurzame veehouderij beoefenen, met als het doel dier- en milieuvriendelijke kwaliteitsproducten te produceren. Natuurlijke kringlopen, meer ruimte voor dieren en minder impact op het milieu zijn de uitgangspunten. Op deze bedrijven leven de dieren van gewassen geteeld op de eigen boerderij of uit de omgeving, gekweekt met de mest uit de omgeving. Zij leven in weilanden en lopen het grootste deel van het jaar vrij in de wei.