Bezwaar tegen extra sti(n)kstof:
varkensfabriek naast Europees beschermde natuur?

Burkel bestaat uit een waardevol lappendeken van vochtige bossen, graslanden en typerende dreven. Het gebied bestaat deels uit landschappelijke waardevol landbouwgebied en deels uit natuurgebied. Grote delen van het gebied zijn aangeduid als Habitatrichtlijngebied en werden opgenomen binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk. De site is binnen het plangebied van de ankerplaats ‘Maldegemveld’ gelegen.

luchtfoto: de ligging van het industrieel bedrijf Sibavar – merk de bosgebieden en het landschappelijk waardevol landbouwgebied op

Het bedrijf Sibavar vroeg begin 2022 een vergunning aan voor de verdere uitbreiding van een industrieel landbouwbedrijf. Een fikse uitbreiding van het aantal dieren is voorzien: van 4.000 naar bijna 10.000 varkens. In de vergunning wordt ook in het bouwen van een zeugenstal, een biggenstal, een landbouwloods en een wateropslagtank, voedersilo’s, het rooien van bomen en een hernieuwing, uitbreiding en verandering van de bestaande, intensieve varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie voorzien.

Overzichtskaart van de natuurgebieden en de megastal in Burkel
De overschrijding van de kritische depositiedrempel voor de stikstofuitstoot in het Habitatrichtlijngebied van Burkel (geel en oranje geven een sterke overschrijding aan)
De aangevraagde wijzigingen in de voorliggende vergunningsaanvraag

Het buurtcomité Leefbaar Burkel en de natuurverenigingen Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt en Partners Meetjesland zijn van oordeel dat deze uitbreiding van het bedrijf onaanvaardbaar is. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • De veehouderij bevindt zich vlak naast (minder dan 200 meter) Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) en naast het erkende natuurgebied Torrebos-Burkel van Natuurpunt. De Europese topnatuur in het gebied heeft vandaag al te maken met een sterke overschrijding van de kritische depositiedrempels. De vergunning werd door de provincie goedgekeurd op basis van beloofde reducties door ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals biologische luchtwassers. Probleem: deze systemen leveren vaak niet het gewenste rendement op en ze focussen eenzijdig op de stikstofuitstoot, waardoor ze voorbijgaan aan de andere belastingen op het milieu die zo’n forse uitbreiding met zich meebrengt.
  • De realisatie van een dergelijk grootschalig landbouwbedrijf en mestverwerkingsinstallatie in landschappelijk waardevol landbouwgebied net naast waardevolle natuurgebieden is niet aanvaardbaar. Niet alleen is het industriële landbouwbedrijf sterk storend in het waardevolle landschap, de link van het industriële bedrijf met het omliggende landbouwgebied is nagenoeg nihil. Veevoeders en mest voor de mestverwerking worden aangevoerd, de varkens en effluent van de mestverwerkingsinstallatie worden afgevoerd.
  • Het bedrijf zorgt nu al voor heel wat omgevingshinder (mobiliteit, geluids- en stofhinder, grondwater,…) voor de buurt en recreanten (fietsers, wandelaars,…), wat nog versterkt zal worden door de uitbreiding van het bedrijf.

Het buurtcomité Leefbaar Burkel, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt en Partners Meetjesland dienden daarom in mei 2022 samen een beroep in bij de Vlaamse regering. De verenigingen zijn van oordeel dat op deze locatie geopteerd moet worden voor familiale, grondgebonden landbouw, afgestemd op de waardevolle omgeving.

Intussen vroeg Sibavar 60 dagen uitstel in de procedure, waardoor de termijn van de beroepsprocedure eindigt op 26 november 2022.

Je kan het beroep van de verenigingen steunen door deel te nemen aan de acties van het comité Leefbaar Burkel.