Neanderthalers in het Meetjesland

Neanderthalers in het Meetjesland In Aalter werden op een paar plaatsen vuurstenen voorwerpen gevonden die op basis van vorm, materiaal en uitzicht dateren uit het Midden-Paleolithicum, ongeveer 80.000 tot 60.000 jaar geleden. Onze mensensoort, de Homo sapiens, kwam op dat moment nog niet voor in onze streken. De mensen die hier toen rondliepen, waren zogenaamde neanderthalers. Waarschijnlijk hebben zij deze vuurstenen voorwerpen uit Aalter vervaardigd.

Het gaat in totaal om een duizendtal vuurstenen (fragmenten van) werktuigen die gevonden werden bij veldkartering. Dat is een onderzoeksmethode waarbij archeologische voorwerpen op akkers worden ingezameld. Deze vuurstenen zijn te linken aan kleine kampementen die waren ingeplant op de rand van de vallei van de Hoogkale, één van de bovenlopen van de Kalerivier. Jammer genoeg werden er nog nooit sporen aangetroffen of onderzocht bij opgravingen, waardoor we geen zicht hebben op de manier waarop die neanderthalers precies leefden en woonden, en we in het duister tasten over de omvang van de populatie.

Landschappelijk hoeft het niet te verbazen dat deze sporen net in Aalter werden aangetroffen, omdat hier bodemlagen dagzomen die ook al aanwezig waren in het Midden-Paleolithicum. Dat is niet het geval in het grootste deel van het Meetjesland, waar de bodem bestaat uit zandpakketten van zo’n 15.000 jaar oud (Vlaamse Vallei). Eventuele sporen van neanderthalers moeten hier op een veel grotere diepte gezocht worden, op de bodem of in de vulling van die vallei – voor zover ze al niet weggeschuurd zijn door erosie.

Sam De Decker

Drie kleine vuistbijltjes, gevonden in Aalter

bron: CROMBE P. & VAN DER HAGEN G. 1996. : Midden-paleolithische jagers-verzamelaars te Aalter. Getuigenissen van Vlaanderens vroegste bewoning ca. 80.000 – 60.000 jaar geleden (uit Van Roeyen J.-P.: Uit Vlaamse bodem. 10 archeologische verhalen.
Sint-Niklaas)

Sam De Decker, artikel in het tijdschrift Natuur en landschap Meetjesland, winter 2022