Plan-MER vernietigend

 

Plan Milieueffectenrapport vernietigend voor doortrekking Ring om Eeklo

 

Persbericht comité Eeklotegendering, 14 oktober 2008

Het rapport opgemaakt door het studiebureau Grontmij om de doortrekking van de Ring om Eeklo mogelijk te maken, is in verschillende disciplines vernietigend voor de doortrekking. De eindsynthese en conclusies verdoezelen grote delen van het rapport om te kunnen kiezen voor tracé 1, het tracé dat het dichtst bij de woonzones ligt.

Het is evident dat als er een ringweg wordt aangelegd, het verkeer in het centrum relatief zal afnemen (maximum 25 tot 30%), maar de prijs voor de ingreep aan de rand van Het Leen blijkt zeer hoog voor het woongebied, voor de landbouw en voor Het Leen.

De milderende maatregelen die worden voorgesteld zijn niet in staat deze negatieve ontwikkelingen om te buigen of worden in de eindsynthese weggepoetst. Zo wordt het bouwen van geluidsdammen van enkele meters hoog langs beide zijden van het tracé of het isoleren van gevels van woningen vervangen door bebossing, een oplossing die weinig of geen effect heeft, zeker niet voor de bewoners en ook niet voor Het Leen.

Maar er is meer. De belastingbetaler van Eeklo moet zich realiseren dat hijzelf zal moeten opdraaien voor de aanpak van de doortocht. Die doortocht wordt teruggebracht op twee maal één rijvak, waar op de drukke momenten meer dan zevenhonderd auto’s per uur in file zullen doorrijden. Meer luchtverontreiniging en lawaai zullen het winkelende volk ten deel vallen, waarna nieuwe ingrepen zullen moeten gebeuren. Het wordt tijd dat de handelaars zich realiseren dat de Ring niet de oplossing is voor winkelend Eeklo. Een ander argument, namelijk de ontsluiting van de nieuwe woonzone aan de Guldensporenstraat, lijkt problematisch omdat in het rapport wordt gesteld dat er geen nieuwe woongebieden kunnen worden gebouwd in een straal van 100 meter.
Het rapport per deelgebied0. In het algemeen zegt het rapport niets over het gevoerde verkeersbeleid in Eeklo dat geleid heeft tot het huidige onontwarbare kluwen (denken we bijvoorbeeld aan de middenberm dwars door Eeklo die verantwoordelijk is voor wat men noemt ‘de lage oversteekbaarheid voor zwakke weggebruikers’). Ook slagen de samenstellers er niet in het nulalternatief gestalte te geven. Zij beschrijven enkel wat er zou gebeuren als alles wat gepland is doorgaat en er verder niet ingegrepen wordt. Zoals we hieronder aangeven, is dat niet wat een nulalternatief zou kunnen inhouden. Daardoor gaan de verschillende disciplines ook niet in op die situatie en kan niemand die inschatten.

1. Wat geluid betreft treedt een ‘matig tot significant negatief effect’ op, meldt het rapport. Geluidsschermen of gronddammen zijn nodig, of anders gevelisolatie. Het effect betekent een ‘overschrijding van de grenswaarden met 3 à 5 decibel’ (p. 76). De richtwaarden zijn dan al lang overschreden. De situatie zou veel erger kunnen zijn bij andere aannames. Nu al staat vast dat bosuitbreiding als schaamlapje wordt gebruikt. Een conceptverbetering is dat er geen nieuwe woongebieden binnen 100 meter langs de rijweg kunnen gebouwd worden (p. 78).

2. Wat luchtkwaliteit betreft, concludeert men dat er langs de N9 belangrijke positieve effecten zijn te verwachten maar dat langs de bestaande en nieuw aan te leggen delen de emissies belangrijk zullen stijgen (p. 98). Dat lijkt ons een open deur intrappen. Fijn stof zal een probleem blijven in Eeklo-centrum en het zijn vooral de normen en de verbeterde autotechnologie die voor een verbetering kunnen zorgen (p. 105).

3. Wat grondwater betreft, is het oppompen en afvoeren van water voor wegeniswerken (‘bemaling’) weinig of niet onderzocht. Men houdt er geen rekening mee dat het hier om een waterrijk gebied gaat dat waarschijnlijk tijdens de exploitatiefase, dus altijd, zal moeten worden bemaald – wat verdroging tot gevolg zal hebben tot in Het Leen. Onherstelbare schade treedt dan op aan de veenlagen. Het alternatief is om de weg aan te leggen op een hoogte van bijvoorbeeld 0,70 meter, wat dan weer gevolgen heeft voor de barrièrewerking en de visuele ontluistering van het landschap.

4. Bij fauna en flora komt ook het grondwater aan bod (p. 167). Daar lezen we dat een verdere verdroging niet aanvaardbaar is en dus ‘zeer significant negatief’ is. Een fietstunnel (die de beide kanten van de nieuwe Ringlaan verbindt) op een belangrijke diepte onder het maaiveld vereist bemaling en is bijgevolg niet wenselijk. Waardevol grasland gebruiken als bufferbekken voor de Burggravenstroom wordt ‘matig tot significant negatief’ beoordeeld.

5. De ruimte wordt door de doortrekking versnipperd. Dit is een ‘significant negatief effect’ (p. 165). De barrièrewerking voor allerlei dieren (ondermeer wespendief en vleermuizen) krijgt dezelfde beoordeling. Ook de verstoring door geluid wordt als dusdanig gekwalificeerd. Schaamgroen verandert hier weinig aan.

6. Het rapport schat de ruimte-inname op ongeveer 5 ha (p. 201). Dit is een beperkte inschatting omdat allerlei elementen niet werden ingerekend, bijvoorbeeld het bufferbekken, de geluidsdammen en de langsgrachten. Deze inname gaat vooral ten nadele van de landbouw, maar ook enkele woningen worden onteigend. Dit geeft een matig tot significant negatief effect. Ook de recreatieve beleving wordt ernstig verstoord, wat tot eenzelfde beoordeling leidt. Een tiental woningen en twee landbouwbedrijfszetels zouden opgeheven worden (p. 203). Andere landbouwers verliezen areaal, wat tot grote problemen leidt. Ook dit effect is significant negatief.
Het alternatiefDoor het inbrengen van een zogenaamd ‘ontwikkelingsscenario’ willen de rapporteurs het argument ontkrachten dat het nulalternatief niet zou onderzocht zijn. Dat scenario gaat er volgens de auteurs van uit dat de ontwikkelingen doorgaan (bijvoorbeeld het fusieziekenhuis en de ontwikkeling van bijkomende KMO-zones) en dat er niets gebeurt om dit in goede banen te leiden. Wij hebben het nulalternatief altijd gezien met als uitgangspunt dat de Ring niet wordt aangelegd en dat men dan aangeeft wat er zou moeten gebeuren om de verkeersstroom door Eeklo te verminderen en de leefbaarheid te verhogen. We hebben hier ook voorbeelden van ingrepen voorgesteld, zoals het verhinderen van verkeer van en naar het industrieterrein via de Tieltsesteenweg of de Raverschootstraat, het maximale gebruik van de ruit, minstens voor vrachtwagens, het afleiden van het zware verkeer via de R4 uit Gent, gratis en frequent openbaar vervoer in Eeklo met randparkings om te shoppen, een reglementering voor laden en lossen waarbij op de drukke momenten een verbod geldt?


Figuur: maximaal gebruik van de ruit is nodig om (zwaar) verkeer af te leiden uit Eeklo (bron figuur: Streekplatform+ Meetjesland)

Wij menen verder dat in een tijd waarin gesteld wordt dat iedereen meer moet bewegen enkel het argument van de scholencampus overblijft om de Ring richting Gentsesteenweg enigszins te onderbouwen. Eeklo kiest in deze voor de automobiliteit, ook voor de scholen, terwijl ieder zinnig mens jongeren wil aansporen lopend en fietsend naar school te komen. Twee parkings van waar men lopend en fietsend naar school kan komen, zouden ook de Zuidmoerstraat ontlasten. En daarmee zijn alle argumenten ontkracht die enige zin geven aan de nieuwe doortrekking door het onaangetaste gebied tussen het Leiken en Het Leen. Uitgezonderd natuurlijk de industriezone. Maar dat verkeer dient uit het centrum gehouden te worden.
BesluitWie een ring wil bouwen in dit gebied, is na dit rapport ziende blind en horende doof.

1. We roepen de gemeenteraad van Eeklo (waar toch veel geletterde mensen in zetelen) op om de moed te hebben de zaak opnieuw te bekijken en het echte alternatief uit te voeren, namelijk de doortocht aanpakken en het flankerende beleid uitvoeren.

2. We roepen de economische raad en de ondernemers van Eeklo op om de negatieve effecten van de doortrekking onder ogen te zien en het echte alternatief elders te zoeken. Het zou innoverend en ondernemend zijn om de platgetreden paden van meer wegen ten koste van vele andere waarden te verlaten.

3. We roepen de burgemeester op om zijn college op sleeptouw te nemen en zijn idealen niet prijs te geven voor gemakkelijke oplossingen die een onaangetast gebied ruïneren.

4. We roepen inwoners, recreanten van Het Leen, landbouwers en natuurverenigingen op hevig te keer te gaan tegen deze dwaze plannen die eens te meer een prachtig gebied dreigen te verminken.

Wij zijn bereid om mee te werken aan de leefbaarheid van Eeklo.
Het stadsbestuur heeft tot nu toe niet de tijd gevonden om met ons ernstig naar alternatieven te zoeken. Twee maal bleek er weinig of geen tijd om ons te horen. Telkens weer horen wij dat alles al besloten is. Dat kan men niet volhouden na dit rapport. Wij menen dat er een brede maatschappelijke discussie nodig is waarin alle alternatieven worden bekeken zonder dat er gezegd wordt dat de keuze reeds vastligt. We stellen voor om eerst alle maatregelen te nemen die mogelijk zijn om de leefbaarheid van Eeklo te verbeteren en pas dan verder over de aanleg van een Ring te spreken. Eeklo moet het aanpassen van de doortocht niet zelf betalen als de Ring er niet komt. Dus laten we dat eerst doen, het vrachtverkeer uit Eeklo bannen, de Tieltsesteenweg en de Raverschootstraat verkeersluw maken, scholieren en leraars niet meer tot aan de school laten rijden, gratis openbaar vervoer uitbouwen, laden en lossen reglementeren en dan zien wat nog nodig is.

Wij zullen de bevolking informeren en mobiliseren tegen de inbreuk die nog maar eens een waardevol gebied te grabbel gooit, met alle gevolgen vandien.