Plannen voor de ring in Eeklo blijven doorgaan: protesteer mee, dien bezwaar in

 

Artikel Natuurpunt en Partners Meetjesland,
Natuur en landschap Meetjesland jaargang 17 nr.3 (2010)
, blz. 2-4

 

Stad Eeklo plant een autoweg tussen Het Leen en de stad, langs de achterkant van scholencampus Ten Doorn en het huidige ziekenhuis. Er zijn talloze bezwaren tegen de komst van een nieuwe weg (zie www.eeklotegendering.be). We sommen er hier enkele op:

 • Het Leen: waardevol recreatie-, bos- en natuurgebied, veranderende waterstand zal dodelijk zijn voor kwetsbare veenlagen onder het gebied
 • Het gebied langs het Leiken: mensen komen er fietsen, wandelen en van de rust genieten – een gemiste kans voor het ontwikkelen van zachte recreatie
 • Buurt van de Leikensweg: extra geluidshinder, fijn stof en sluipverkeer – voor een geluidsmuur is in de plannen geen plaats
 • Ten Doorn: verkeer wordt door Dullaert en H. Conciensestraat gestuurd – gedaan met de Verloren Hoek!
 • Onteigeningen: de gronden om verlies te compenseren, blijken ook te moeten dienen voor bosuitbreiding tussen Het Leen en de ring – boerenbedrog!
 • Zwaar verkeer: er moet maximaal gebruik gemaakt worden van de bestaande ‘ruit’ (N49 expresweg – N44 – E40 – R4) – die biedt voldoende mogelijkheden
 • Plannen voor de doortocht door het centrum: levert mooie plaatjes op in het uitvoeringsplan, maar 2/3 van het verkeer zal toch door Eeklo blijven rijden – wordt de doortocht aangepakt nadat de ring er is en met welk geld…?
 • … (vul het lijstje zelf maar aan)

Gebruik het standaardbezwaarschrift om bezwaar in te dienen (indienen vóór 15 oktober!).

 

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zuidelijke omleiding R43 Eeklo’ loopt van maandag 16 augustus 2010 tot en met donderdag 14 oktober 2010.

Het ontwerp ligt ter inzage in het Stedelijk administratief en technisch centrum van Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo en in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (bureau 534).

 

Hoe bezwaar indienen?

Zet je bezwaren tegen de komst van de ring op papier en dien ze in bij de overheid. Een kant en klaar bezwaarschrift kan je hier downloaden; vul het gerust aan met je eigen bevindingen. Tot en met 14 oktober 2010 kan je je bezwaren en opmerkingen indienen op één van volgende manieren:

 • per aangetekend schrijven bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (5de verdieping, bureau 534)
 • tegen ontvangstbewijs in het Stedelijk administratief en technisch centrum van Eeklo, dienst stedenbouw, Industrielaan 2, 9900 Eeklo

De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

 

Meer weten?

Waarom een ring, waarom geen ring? Lees meer op www.eeklotegendering.be of in het beleidsdossier op deze website.