Red Oostmolen!

Oostmolen is een prachtig stukje natuur aan de rand van de Aalterse dorpskern. Dit vochtige gebied van bosjes en graslanden is een ideaal ontspanningsgebied voor buurtbewoners. Bovendien is het door zijn unieke biotoop in de Oostmolenbeekvallei ook het leefgebied van bijzondere planten- en diersoorten, waaronder verschillende voorjaarsbloeiers (bosanemoon en speenkruid), sperwers en spechten.

Voor dit soort waardevolle gebiedjes blijven we vechten. Samen met jou.

uittreksel publiek loket: het terrein ligt buiten de kern van Aalter-centrum

Vijf redenen waarom deze verkaveling geen goed idee is

  1. De Oostmolenbeekvallei is de laatste open ruimte die vlot te voet bereikbaar is vanuit het centrum. Zorg dus voor toegankelijkheid en kies voor een publieke functie als rustpunt voor bewoners van Aalter.
  2. 319 extra wooneenheden zorgen voor honderden extra auto’s die een ongewenste extra verkeersdruk met zich meebrengen.
  3. De Oostmolenbeekvallei is risicogevoelig voor wateroverlast en functioneert op dit moment als waterbuffer. De geplande verharding vormt een belemmering voor insijpeling naar het grondwater.
  4. Het Vlaams beleid heeft als intentie paal en perk te stellen aan het aansnijden van open ruimte (‘betonstop’). Het lokaal bestuur van Aalter heeft nu de kans om bij te dragen aan de realisatie van deze intentie.
  5. De natuurwaarde van het gebied wordt onherroepelijk aangetast. Waardevol bos en grasland verdwijnt. In dit gebied leven reeën, buizerds, sperwers, spechten en vinden we planten als bosanemoon en speenkruid.

20 september 2023: gemeente Aalter levert toch nieuwe vergunning af

De gemeente Aalter heeft een nieuwe vergunning afgeleverd voor de verkaveling van Oostmolen. De bevoegde schepen verklaarde vandaag dat de gemeente niet op de hoogte was van de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting en dat de gemeente die beslissing verder zal bestuderen. We hopen dat de gemeente snel tot het inzicht komt dat de beslissing ingetrokken wordt.

Begin september 2023: Raad voor Vergunningsbetwisting legt procedure stil

De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft vastgesteld dat de aanvraag én vergunning voor de verkaveling van Oostmolen gebaseerd zijn op een onwettig Principieel Akkoord. Zo’n ‘Priak’ is nodig voor het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied. Het voormalig provinciebestuur en het gemeentebestuur hebben in 2018 onzorgvuldig gehandeld bij de beslissing over dit Priak, zo stelt de Raad.

Het provinciebestuur had op 7 juli 2022 de verkavelingsvergunning, die was verleend door het gemeentebestuur, vernietigd. Immo Belinvest heeft tegen deze vernietiging beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de hoogste rechtbank in deze materie. Dankzij onze tussenkomst heeft deze Raad de wettigheid van hun verkavelingsaanvraag onderzocht. We hebben van er in het begin zowel het gemeentebestuur als het provinciebestuur op gewezen dat de vergunningsaanvraag helemaal niet strookte met het aantal toegestane woningen zoals vermeld in het Priak. Het Priak is bovendien in tegenspraak met alle beleidsdocumenten van de gemeente zelf, zoals bv. het bestaande Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. De Raad heeft de redenering van het comité RedOostmolen gevolgd en dus de rechtsgrond voor de aanvraag onwettig verklaard. Hierdoor vallen alle lopende aanvraagprocedures stil en is het gebied voorlopig gevrijwaard.

Het is nu vraag of de verkavelaar en de gemeente Aalter een nieuw initiatief zullen nemen.

Mei 2023: verkavelingsaanvraag

Immo Belinvest vraagt de verkaveling aan van de Oostmolenbeekvallei (Aalter). Het wil meer dan 14 hectare open ruimte aansnijden om 319 wooneenheden te realiseren. Dat is het volume van een klein dorp (meer dan Poeke bijvoorbeeld). Het is onaanvaardbaar dat deze open ruimte wordt volgebouwd.

In een vorige procedure vernietigde de provincie de beslissing van de gemeente. We vragen het gemeentebestuur opnieuw om deze verkaveling niet toe te staan en dienden een bezwaar in. Ook jij kan ons steunen door de petitie te ondertekenen!