Tegen verkavelingen Lembeekse bossen

Natuur en Landschap Meetjesland vzw en het Buurtcomité Scheutbos tegen de verkavelingen van de Lembeekse bossen

Artikel Stefaan Vallaeys

Scheutbos (foto Gaea Rysselaere)Tussen Lembeke, Waarschoot en Eeklo ligt een waardevol bosgebied dat deel uitmaakt van de Lembeekse bossen en een verbinding maakt met het Leen. Het is het enige stuk groengebied ten noorden van Gent in de provincie Oost-Vlaanderen, maar staat sinds 1961 beschreven als woonpark dat woningen toelaat van maximum 1 per 1,5 ha. Langsheen de uitgeruste wegen (de Antwerpse Heirweg en de Gravin d’Alcantaralaan) is vrijwel alles bebouwd. Het achterliggende binnengebied tot aan de Hoge Zandweg is vrij van bebouwing en bestaat uit bossen, landbouwgronden, waterlopen en braakliggende oppervlakten die het geheel waardevol maken.

Naar aanleiding van de stijgende grondprijzen hebben grondspeculanten de laatste maanden (in het voorjaar van 2000 en in juni 2001) verkavelingsaanvragen ingediend voor dit gebied. Het is volgens de woonbehoeften echter niet nodig om dergelijke gebieden voor bebouwing aan te snijden. Hoewel het gebied woonparkzone als bestemming heeft, vinden we het onwenselijk om het Scheutbos te verkavelen. Er is immers voldoende leegstand en onbebouwde grond in Kaprijke en omringende gemeentes. In Kaprijke alleen al gaat het om een 150-tal onbebouwde percelen, zonder hierbij rekening te houden met leegstand, renovaties of vervangbouw. Men kan hier spreken van puur geldgewin en het gaat dus niet om een nijpende behoefte. Er is wel degelijk nood aan socialere kavels via ‘inbreiding’, dicht bij de dorpskernen waar alle infrastructuur is voorzien. Hier gaat het over een verkavelingsvoorstel ‘uitbreiding’ en het gaat in tegen de principes van het Ruimtelijk Structuurplan waar verstedelijking moet worden vermeden.

 Gaea Rysselaere)Uit een studie anno 1999 bleek dat dit gebied over heel hoge structuurversterkende, recreatieve en ecologische potenties beschikt. Het Scheutbos heeft als deel van de stuifzandrug Maldegem-Stekene een typerend en uniek karakter voor de streek. Het is dan ook een gebied dat door talloze wandelaars en fietsers, jongeren, inwoners uit de nabijgelegen gemeenten en joggers wordt bezocht. Zij komen er genieten van de rust en open ruimte. Terwijl het Vlaamse Gewest zich wil inzetten voor het behoud van de bossen, zou een waardevol gebied als het Scheutbos worden verkaveld. Bovendien rijzen bij het verkavelen van het gebied enorme problemen bij afwatering, overbelasting van de wegen en zal het rust- en bosgebied dat het Scheutbos nu is, verdwijnen.

Bosuitbreiding is op deze plaats enorm zinvol en de landbouw is er een belangrijke factor; het is dan ook ongepast bos te rooien ten voordele van enkele grote luxevilla’s. Wij willen het gebied behouden en verder vrijwaren van bebouwing. Het kan toch niet dat een gebied dat als eerste in aanmerking kwam voor het aanplanten van een regionaal bos (versterken van de Bossengordel doorheen Vlaanderen) nu zou gekapt worden ten voordele van enkelingen, op een moment dat er in Vlaanderen nog meer dan 10.000 ha bos moet worden aangeplant! Bij de in het voorjaar van 2000 ingediende verkavelingsaanvraag voor 267 woningen (Belinvest & Huysman) ontstond vrees bij natuurliefhebbers en omwonenden. Om de mensen op de hoogte te brengen werd een buurtcomité opgericht. Er werden meer dan 1.500 bezwaren ingediend tegen de eerste verkavelingsaanvraag en via een petitie werden 5.500 handtekeningen ingezameld.Voor de 2de verkavelingsaanvraag (ingediend door Belinvest) blijven onze bezwaren dezelfde. Het gebied blijft belangrijk als ecologisch, historisch en agrarisch gebied. Bovendien zijn er geen voorzieningen of mogelijkheden voor afwatering en is er geen degelijk wegennetwerk. Ook in deze aanvraag gaf de gemeente Kaprijke negatief advies.

NLM vzw en het buurtcomité blijven, zolang het Scheutbos is bedreigd, acties op touw zetten om de krachten te bundelen en zal al het nodige aanwenden om dit gebied te sparen voor de bedreigingen van verkavelingen. Tot op heden konden we rekenen op de steun van verscheidene verenigingen uit het sociale en politieke middenveld (politieke partijen, streekplatforms, natuurverenigingen, vakbonden,…).

Wie geïnteresseerd is in de problematiek van het Scheutbos, kan contact opnemen met het NLM-secretariaat of met Stefaan Vallaeys, Koude Keuken 9, 9950 Waarschoot, 09/372 44 02.