Was het nu Seine-Schelde of Seine-Schelde-West?

 Artikel in Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 20 nr. 2 (2013) 

Recentelijk werd in de Vlaamse pers – en dan nog op vrij triomfantelijke toon – aangekondigd dat Frankrijk bereid zou zijn het Canal Seine Nord (hier ook Seine-Schelde genoemd) verder af te werken. In werkelijkheid maakt het officieel rapport brandhout van het gehele project.

Onrendabel en onbetaalbaar

Het rapport werd in opdracht van de Franse Transport-minister Cuvillier door de Algemene Milieuraad en de Inspectie voor Financiën opgesteld. Het verslag wijst op een groot aantal tekortkomingen van de kosten-batenanalyse en besluit dat Seine-Nord in zijn huidige vorm onrendabel en onbetaalbaar is. Het project zou leiden tot juridische en financiële problemen en de verwezenlijking van andere, meer rendabele projecten in het gedrang brengen.

De opstellers stellen dat, indien men dan toch werk wil maken van een rendabele en maatschappelijk verantwoorde binnenvaartverbinding, dit zal moeten gebeuren in een langdurige periode van economische bloei en met een volledig nieuw, afgeslankt en dus substantieel goedkoper concept.

Misleidende pers

Wat Minister Cuvillier heeft verteld, is dat hij bereid is aan dergelijk nieuw concept te werken. Wat daarvan de uitkomst zal zijn is totaal onzeker. In een artikel in ‘La Voix du Nord’ stelt de minister dat ze met het huidige project in financiële en juridische problemen gaan komen. De reactie van sommigen in de Vlaamse pers is dus niet alleen voorbarig, ze is ronduit misleidend. Maar toegegeven, we zouden niet graag in de schoenen staan van degenen die nu al honderden miljoenen euro Vlaams belastinggeld hebben uitgegeven aan de Leiewerken zonder degelijke garantie dat Seine-Schelde er ooit zou komen.

Kosten onderschat…

Het Franse rapport bevestigt dat Seine Nord veel duurder is dan alle ramingen van VNF (Voies navigables de France, de Franse versie van Waterwegen en Zeekanaal) laten uitschijnen. Dit om redenen van financiële aard en ook omdat een aantal projectkosten niet of onvoldoende in rekening werd gebracht, zoals het verhogen van bruggen en modernisering van de vloot.

… en baten overschat

Zo is er de overschatting van de trafiekprognose, die ook al niet werd aangepast aan de gevolgen van de economische crisis. De inkomsten uit tolgeld zijn zo hoog dat ze de concurrentiële positie van de binnenvaart t.o.v. de andere vervoersmodi ondermijnen. Bovendien blijft er de concurrentie van het spoor en vrachtwagenvervoer, werd geen rekening gehouden met de impact van lage bruggen ten noorden en ten zuiden van het kanaal en evenmin met de concurrentie van de havens van Rouen en Le Havre.

Terug naar onze achtertuin: het Schipdonkkanaal

’t Groot Gedelf spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het Seine-Nord kanaal. We zijn voorstanders van economische ontwikkeling en van de binnenvaart, op voorwaarde dat deze op solide economische, ecologische en maatschappelijke fundamenten zijn gesteund. Het Franse rapport toont aan dat dit – zelfs voor ogenschijnlijk milieuvriendelijke projecten –niet steeds het geval hoeft te zijn.

En dat is beslist niet het geval voor de verbreding van het Schipdonkkanaal, dat de naam Seine-Schelde West meekreeg om de logistieke verbinding met Frankrijk te benadrukken. Veel meer dan zijn naam heeft Seine-Schelde-West met Seine-Schelde niets gemeen, buiten het feit dat de kritiek op beide projecten voor een stuk gelijklopend is. Overigens kon van een rendabele verbinding met Frankrijk nooit sprake zijn, daarvoor zijn de bruggen in Noord-Frankrijk te laag. En voor alle andere bestemmingen richting noord en oost is de estuaire vaart stukken goedkoper. Seine-Schelde West blijft onrendabel, ongeacht of Seine-Schelde er komt.

Het siert de Fransen dat zij het aandurven in alle openheid de waarheid te vertellen over een project waarmee nu al zoveel jaren op Europees niveau hoge verwachtingen werden gecreëerd, en dat nu op sterven na dood is. Blijkbaar is men in Vlaanderen nog niet zo ver.

Dit artikel werd ons aangeboden door VZW ’t Groot Gedelf, www.tgrootgedelf.be.

Verbreding Schipdonkkanaal: definitief begraven a.u.b.

Vanuit de natuur- en milieubeweging volgen we de voorstellen om het Schipdonkkanaal te verbreden al langere tijd kritisch op. De Vlaamse regering gaf dit project de naam Seine-Schelde-West. In 2009 pleitten Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu samen met de Boerenbond om het project stop te zetten. Hiervoor zijn goed redenen: Het project Seine-Schelde-West zal de huidige waterproblemen vergroten, zeker wanneer de klimaatverandering in rekening wordt gebracht. Bovendien is de economische noodzaak van het project hoogst twijfelachtig en zijn de kosten ervan zwaar onderschat. Tenslotte heeft het een grote impact op de ruimte voor natuur en landbouw in de regio rond het Schipdonkkanaal.

Tot op vandaag werd nog steeds geen beslissing genomen in het dossier. Een nieuw Frans rapport maakt brandhout van het project. Hiernaast lees je de kritische analyse van dit rapport door ’t Groot Gedelf, de actiegroep die al jaren strijdt tegen de verbreding van het schipdonkkanaal, met nieuwe argumenten om project definitief te begraven. Waar wacht de Vlaamse regering op?


foto: Ludo Goossens