Genoeg wind voor alle Meetjeslandse gezinnen

De vraag naar bijkomende windmolens in het Meetjesland is groot. Het ontbreekt momenteel echter aan een sturende aanpak vanuit de overheid, waardoor voor alle mogelijke en onmogelijke locaties aanvragen worden ingediend. NPM werkte een visie uit met geschikte locaties voor ongeveer 55 bijkomende windmolens in de streek.

Download onze visie en het kaartmateriaal op www.NPMeetjesland.be/windmolens.

 

De vraag naar bijkomende windmolens in het Meetjesland is groot. Dit is logisch: windenergie is een betaalbare en duurzame energiebron in Vlaanderen. Bovendien is er veel wind in het Meetjesland. Het ontbreekt momenteel echter aan een sturende aanpak vanuit de overheid. Het gevolg is dat voor alle mogelijke en onmogelijke locaties aanvragen worden ingediend.

Nochtans is er genoeg plaats voor bijkomende windmolens in het Meetjesland. Natuurpunt en Partners Meetjesland (NPM) pleit voor een meer planmatige aanpak op regionale schaal. De vereniging werkte daarom samen met haar lokale lidverenigingen een ruimtelijke visie uit met geschikte locaties voor windmolens. In deze visie is plaats voor ongeveer 55 bijkomende windmolens, waarbij de impact op bewoning en natuur beperkt blijft. Dit is voldoende om alle huishoudens in het Meetjesland van elektriciteit te voorzien.

 

Duidelijke regionale visie noodzakelijk

In onze streek is windenergie de meest milieuvriendelijke manier om energie op te wekken – als de turbines tenminste goed zijn ingeplant zodat de impact op mens, natuur en landschap tot een minimum beperkt blijft. Het is ook duidelijk dat deze problematiek de gemeentegrenzen overschrijdt: een regionale aanpak en samenwerking is daarom vereist. Momenteel ontbreekt echter een duidelijk beleidskader. Door de opmaak van een heldere visie kunnen de willekeurige aanvragen van projectontwikkelaars gekanaliseerd worden naar de meest potentiële locaties met het minst hinder. Het provinciaal windplan vormt een goede basis maar vergt een meer gedetailleerde uitwerking. Het initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen om in de zone Eeklo-Maldegem en langs de E40 een meer gedetailleerde visie uit te werken, is hierbij belangrijk.

Natuurpunt en Partners Meetjesland pleit ervoor om windmolens maximaal op gronden van de overheid te realiseren, al dan niet door gerichte verwerving van de geschikte gronden. Op die manier gaat een belangrijk deel van de opbrengst van de windmolens naar de overheid. Deze middelen kunnen dan ingezet worden om verdere maatregelen te nemen voor een sociaal en ecologisch verantwoord energiebeleid. Dat kan bijvoorbeeld voor de gerichte ondersteuning van isolatie van oudere woningen en andere energiebesparende maatregelen in het Meetjesland.

 

Clustering

Natuurpunt en Partners Meetjesland pleit in haar nieuwe regionale visie uitdrukkelijk voor grotere clusters van windmolens, omdat dit voor de minste verstoring zorgt. Het groeperen van minimaal zes windmolens, en dan nog liefst grote windmolens, geniet de voorkeur. De zeven nieuwe windmolens in Maldegem bijvoorbeeld hebben een totale lengte van meer dan 130 meter en zijn in staat om jaarlijks elk 5.000.000 Kwh te realiseren. Deze windmolens samen leveren energie voor ongeveer 10.000 gezinnen.

Bij de uitwerking van haar regionale visie heeft NPM enkele belangrijke uitgangspunten: de omgeving van woongebieden en grote woonconcentraties wordt vermeden, evenals natuurgebieden, landschappelijk waardevolle gebieden en belangrijke routes en plaatsen voor vogels.

 

Plaats voor meer dan 50 molens

Volgens NPM is in Maldegem nog plaats voor de verdere uitbouw van windmolens, dit ter hoogte van de recent gerealiseerde windmolens langs N49. Ook in Eeklo, ten noorden van N49, aansluitend aan zone in Maldegem is nog plaats voor windmolens. Verder oostelijk langs de N49 is nabij de KMO-zone van Assenede en Zelzate nog plaats. In Aalter kunnen windmolens neergepoot worden in en rond de industriegebieden en langs de E40 tussen Aalter en Maria-Aalter. In Hansbeke en Nevele kan dat langs de E40 tussen Markette en het Schipdonkkanaal en tenslotte in Landegem en Drongen langs E40 tussen het Schipdonkkanaal en de afrit Drongen. En dan werd de zone in Evergem als onderdeel van de Gentse kanaalzone nog niet opgenomen in de visie, waar eveneens nog heel wat mogelijkheden zijn.

Meetjeslands karakter behouden

Met deze visie pleit Natuurpunt en Partners Meetjesland ervoor om op andere plaatsen in het Meetjesland geen windmolens in te planten. Zo zouden molens in het Krekengebied voor een te sterke verstoring van het karakteristieke landschap zorgen. Bovendien zouden windmolens in dit gebied nefast zijn voor de vele (water)vogels die er pleisteren en doortrekken. Ook in het centrale deel van het Meetjesland, waar we het Drongengoedgebied, Het Leen, het Schipdonkkanaal en het kanaal Gent-Brugge vinden, kunnen volgens NPM geen windmolens gerealiseerd worden. Ook hier is landschappelijke verstoring en de kans op aantasting van de vogelpopulatie te groot. Uit een recente studie van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) werd het belang van het kanaal Gent-Brugge als trekroute voor vogels nog aangestipt.

 

Energiebesparing en andere alternatieven niet vergeten

Alternatieve energieopwekking is belangrijk, maar energiebesparing blijft de eerste opdracht. Op dat vlak worden enorme kansen in het Meetjesland nog onvoldoende benut. Ook hier vraagt Natuurpunt en Partners Meetjesland actie aan de gemeentebesturen en regionale organisaties zoals Woonwijzer en Streekplatform. NPM is bereid om samen met lokale en regionale organisaties aan de kar te duwen. Door onder meer een doeltreffend isolatiebeleid van Meetjeslandse woningen is nog een enorme energiebesparing realiseerbaar. Hoewel windmolens voor het grootste aandeel alternatieve energie in het Meetjesland kunnen zorgen, moeten ook zonnepanelen (zowel voor elektriciteitsopwekking als voor warm water), warmtekrachtkoppeling en andere alternatieve technieken verder alle kansen krijgen.

 

Bakens in het landschap

En zo zullen de Meetjeslandse windmolens stilaan bakens worden voor wie onze streek doorkruist. Dat is nu al het geval voor de molens van Eeklo en Maldegem. Ze zijn de visuele realisaties die de keuze voor duurzame energie van onze gemeentebesturen onderstrepen.

Meer informatie bij Natuurpunt en Partners Meetjesland, 09 377 93 00, info@NPMeetjesland.be.

De volledige regionale visie, inclusief kaartmateriaal, kan je downloaden op www.NPMeetjesland.be/windmolens.