Scheutbos (Lembeke / Kaprijke)

Het Scheutbos is een uitloper van de Lembeekse Bossen richting Eeklo. Samen met de Oosteeklose en de Lembeekse Bossen vormt het Scheutbos een verbindingsstuk in de zogenaamde ‘Meetjeslandse bossengordel’, die verder naar Het Leen en vervolgens het Keigatbos en het Drongengoed loopt. De verschillende gebieden zijn belangrijke ‘stapstenen’ voor dieren om van het ene gebied naar het andere te reizen.

Lees meer over de bossengordel in de Studie bosuitbreiding Meetjesland

Het Scheutbos is een biologisch zeer waardevol bos dat we willen behouden. Het is bovendien een oud bos, zo is het op de Vandermaelenkaart (18de eeuw) al aangeduid als bos. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan stelt duidelijk dat in dit gebied geen bebouwing meer kan worden toegelaten, tenzij de gewestelijke overheid er anders over beslist. Het behoud en de versterking van de Lembeekse Bossen als structurerend onderdeel van de open ruimtestructuur wordt prioritair geacht. Ook Vlaanderen gaf al expliciet aan dat een volledig behoud van dit oude bos prioritair is.

We voeren al jarenlang strijd voor het behoud van het Scheutbos. Hieronder lees je een paar hoofdlijnen van onze jarenlange actie.

De zwarte specht is één van de typische vogelsoorten in het Scheutbos. Het is een grote specht die minder algemeen voorkomt dan de groene en grote bonte specht. Hij moet het hebben van uitgestrekte naaldbossen en oude bomen, vooral beuken.

Ondanks zijn grootte zal je hem niet snel tegenkomen, want hij is erg schuw. Vooral zijn lachende roep en het geroffel verraden zijn aanwezigheid.

2022: Scheutbos opnieuw bedreigd, aanvraag voor 3 kavels

> December 2021

In de Antwerpse Heirweg hangt een aanvraag uit voor het bebouwen van 3 kavels (zie verder dossier A en B) in het Scheutbos. Wij vinden het onaanvaardbaar om hier woningen te bouwen. Enkele van onze argumenten:

  • Het Scheutbos is een biologisch waardevol, oud bos met minstens 1.700 verschillende organismen (bron: Natuurpunt Natuurhistorische Werkgroepen Meetjesland). Die dreigen verloren te gaan.
  • Het gemeentelijk structuurplan wil het Scheutbos als bos behouden en versterken. Een nieuwe verkaveling staat haaks op deze doelstelling en is bovendien in strijd met de goede ruimtelijke ordening. (bron: gemeentelijk structuurplan Kaprijke, ‘bindend gedeelte’ p.3, ‘informatief gedeelte’ p.68 en ‘richtinggevend gedeelte’ p.24)
  • Bebouwing in bos gaat steeds gepaard met verstoring, waardoor biodiversiteit verloren gaat.
  • Bijkomende verharding, het droogpompen en de afwezigheid van riolering zorgen voor milieuschade.
  • Door de aanpalende delen van het Scheutbos lopen mountainbike- en wandelpaden. Deze worden dankbaar gebruikt door heel veel recreanten. Een verdere verkaveling van het bos hypothekeert de rust- en ontspanningszone die deze buurt nu is. Het hoeft geen betoog dat een bos nog meer bijdraagt aan onze gezondheid: het zorgt voor zuurstof en is cruciaal voor een klimaatgezonde buurt.
> 7 maart 2022

Het gemeentebestuur van Kaprijke beslist om de vergunningsaanvraag te weigeren. Het gemeentebestuur nam de bezwaren ernstig en koos resoluut voor het behoud van het waardevolle Scheutbos. De gemeente bevestigde hiermee ook de intenties uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Verschillende natuurorganisaties, waaronder Natuurpunt, Bos+ en Bond Beter Leefmilieu blijven aandringen op een definitieve bescherming van het Scheutbos.

lees ons persbericht (21/03/2022)

lees het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen over de vergunningswijziging (7/03/2022)