Scheutbos (Lembeke / Kaprijke)

Het Scheutbos is een uitloper van de Lembeekse Bossen richting Eeklo. Samen met de Oosteeklose en de Lembeekse Bossen vormt het Scheutbos een verbindingsstuk in de zogenaamde ‘Meetjeslandse bossengordel’, die verder naar Het Leen en vervolgens het Keigatbos en het Drongengoed loopt. De verschillende gebieden zijn belangrijke ‘stapstenen’ voor dieren om van het ene gebied naar het andere te reizen.

Lees meer over de bossengordel in de Studie bosuitbreiding Meetjesland

Het Scheutbos is een biologisch zeer waardevol bos dat we willen behouden. Het is bovendien een oud bos, zo is het op de Vandermaelenkaart (18de eeuw) al aangeduid als bos. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan stelt duidelijk dat in dit gebied geen bebouwing meer kan worden toegelaten, tenzij de gewestelijke overheid er anders over beslist. Het behoud en de versterking van de Lembeekse Bossen als structurerend onderdeel van de open ruimtestructuur wordt prioritair geacht. Ook Vlaanderen gaf al expliciet aan dat een volledig behoud van dit oude bos prioritair is.

We voeren al jarenlang strijd voor het behoud van het Scheutbos. Hieronder lees je een paar hoofdlijnen van onze jarenlange actie.

De zwarte specht is één van de typische vogelsoorten in het Scheutbos. Het is een grote specht die minder algemeen voorkomt dan de groene en grote bonte specht. Hij moet het hebben van uitgestrekte naaldbossen en oude bomen, vooral beuken.

Ondanks zijn grootte zal je hem niet snel tegenkomen, want hij is erg schuw. Vooral zijn lachende roep en het geroffel verraden zijn aanwezigheid.

Eerste acties: het jaar 2000

Het Scheutbos bedreigd:
geslaagde persconferentie op zaterdag 20 september 2000

Artikel Gaea Rysselaere,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 7 nr. 3 (2000), p. 6-7

NLM vzw ijvert voor het behoud van het Scheutbos te Kaprijke
Artikel Toon De Kesel,
Natuur en Landschap Meetjesland jaargang 7 nr. 1 (2000), blz. 2-3

Natuur en Landschap Meetjesland vzw en het Buurtcomité Scheutbos tegen de verkavelingen van de Lembeekse bossen
Artikel Stefaan Vallaeys
Natuur en Landschap Meetjesland vzw en het Buurtcomité Scheutbos tegen de verkavelingen van de Lembeekse bossen

2008: blijvend zorgenkindje

Groene bestemming voor het Scheutbos kost geen 30 miljoen euro
Persbericht Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, Natuur en Landschap Meetjesland en Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, 24 oktober 2008

Na Lappersfort nu ook het Scheutbos voor de bijl? Bosbehoud en bosuitbreiding in Vlaanderen: dweilen met de kraan open
Persbericht Vereniging voor Bos in Vlaanderen en Natuur en Landschap Meetjesland, 11 augustus 2008

2021: Scheutbos opnieuw bedreigd

december 2021

Er hangt in de Antwerpse Heirweg een verkavelingsaanvraag uit voor drie woningen in het hart van het Scheutbos. Natuurpunt onderneemt actie en krijgt daarbij de steun van heel wat buurtbewoners, sympathisanten en verenigingen.

We ondernemen een petitieactie die 1.600 handtekeningen (digitaal en op papier) oplevert. Tegelijk roepen we iedereen op om een bezwaarschrift in te dienen.

lees ons persbericht van 22/01/2022

maart 2022

Het schepencollege van Kaprijke weigert de aanvraag voor een omgevingsvergunning en volgt daarbij het merendeel van de bezwaren. Het dossier gaat nu naar de provincie.

lees ons persbericht van 21/03/2022

augustus 2022

Het Scheutbos blijft gevrijwaard van bebouwing. Hoewel aanvankelijk beroep werd aangetekend tegen de beslissing van het gemeentebestuur om de vergunning niet toe te kennen, hebben de initiatiefnemers hun beroep dan toch ingetrokken. Dat betekent dat de procedure is gestopt en dat het Scheutbos gevrijwaard blijft.

Samen met ons geeft ook het gemeentebestuur van Kaprijke nu al ongeveer 20 jaar het signaal dat het geen verkavelingen meer wil in het Scheutbos. Wij roepen op tot definitieve bescherming van het Scheutbos. Dat kan door het bos planmatig of via aankoop 100% te beschermen. De gemeente kan de bestemming van het bos via een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) omzetten van woonpark naar bos- of natuurgebied. Door deze juridische verankering kan er dan niet meer gebouwd worden in het Scheutbos. Een andere mogelijkheid is dat Agentschap voor Natuur en Bos de eigenaars aanspreekt en de resterende percelen aankoopt. Heel wat vroegere eigenaars gingen hen trouwens al voor, zij hebben ingezien dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat hier ooit nog zal kunnen gebouwd worden.

lees ons persbericht van 16/09/2022